FET doo

KPK Ormari

Kablovska priključna kutija (KPK) je element niskonaponske(NN)mreže ili kablovskog priključka u kome na jednostavan i siguran način može da se izvrši vidno odvajanje jednog ili dva priključka objekta (zgrade) od NN mreže,a postiže se vadjenjem niskonaponskih visokoučinskih (NV) osigurača.

NAMENA I MONTAŽA:

KPK služi za uvodjenje najviše dva kablovska voda NN mreže ("ulaz-izlaz") i za priključenje:

- jednog unutrašnjeg priključka-standardno rešenje KPK;
- dva priključka -dvojna KPK, na primer:dva unutrašnja priključka(usponska voda) za zgradu sa više spratova ili za zgradu sa dva ulaza,dva priključka za objekte male privrede itd.

KPK se montira sa strane ulice ili stalno pristupačnog mesta:

- u zid(fasadu) objekta(zgrade);
- u nadkriveni deo(predulaz)objekta (zgrade).

Izuzetno i uz posebnu saglasnost elektrodistribucije

KPK može da se montira:
- u neku pristupačnu i nenastanjenu prostoriju,na primer: hodnik,
ispod stepeništa ili trema i sl.
- u posebnu namensku prostoriju u koju se uvode i druge instalacije objekta (vodovod,kanalizacija,toplovod);
-kao slobodnostojeća KPK za zasebnim temeljem.

Standardno rešenje KPK se montira u zid(fasadu) objekta (zgrade) tako da gornja ivica KPK bude na visini od 1m do 1.3m iznad stajališta.

Poklopac KPK treba da bude u ravni zida(fasade).
Od stajališta do mesta uvoda u KPK (do zaštitne "kecelje",tačka 3.5)priključni kablovi se direktno ukopavaju u fasadu objekta.

KPK može da se montira i na spoljašnji zid ili uz fasadu objekta(zgrade).U ovom slučaju se energetski kablovi NN mreže uvode u KPK kroz cevi i uvodnike.

Cenovnik KPK ormara
KPK 125A 8.160,00 RSD
KPK 250A 11.340,00 RSD
KPK 400A 13.215,00 RSD
FET dooFET dooFET dooFET dooFET dooFET doo

TEHNIČKI OPIS:

Dimenzije pojedinih tipova KPK zavise od dimenzija opreme koja se montira u KPK, kao i od broja i preseka kablova NN mreže i unutrašnjih priključaka (usponskih vodova) koji se uvode u KPK.

a) S obzirom na broj priključaka u KPK koriste se:
- KPK za jedan priključak-standardno rešenje KPK;
- KPK sa za dva priključka-dvojna KPK.

b) S obzirom na veličinu naznačene struje postolja NV osigurača koriste se:
- KPK za naznačenu struju postolja osigurača 125A;
- KPK za naznačenu struju postolja osigurača 250A.
Za prosečne uslove u NN mreži Ed Srbije preporučuju se sledeća tri tipa standardnog rešenjaKPK za jedan priključak:
TIP 1: KPK 3x125/50, sa tri postolja Nv osigurača naznačene struje 125A i naznačenu struju topljivog umetka do 100A.

Koristi se za uvodjenje najviše dva kablovska voda NN mreže("ulaz-izlaz")preseka do 4x70mm2 i za priključenje unutrašnjeg priključka(usponskog voda) preseka do 4x50mm2.
TIP 2: KPK 3x250/95,sa tri postolja NV osigurača naznačene struje 250A i naznačenu struju topljivog umetka do 200A.

Koristi se za uvođenje najviše dva kablovska voda NN mreže("ulaz-izlaz")preseka do (3x150+70)mm2 Al i za priključenje unutrašnjeg priključka (usponskog voda) preseka do (3x95+50) mm2.
TIP 3: KPK 3x250/150, sa tri postolja NV osigurača naznačene struje 250A i naznačenu struju topljivog umetka do 200A.

Koristi se za uvođenje najviše dva kablovska voda Nn mreže ("ulaz-izlaz")preseka do (3x150+70)mm2 Al.

Donji deo KPK (zaštitna "kecelja",zaštitini poklopac KPK) je demontažan.Prostor koji pokriva zaštitna "kecelja" KPK je otvoren,kako bi se pri montaži omogućio prilaz sa prednje strane i olakšao rasplet žila kablova."Zaštitna kecelja" može da bude u ravni zida ili da bude ukopana u zid.

Radi uvođenja kablova priključaka,na kućištu,na kućištu KPK postoje kružni otvori sa zaobljenim ivicama, i to fi 50mm za Tip 1 i fi 70mm za Tip 2,Tip 3 i za dvojnu KPK.Otvori su zatvoreni gumenim čepovima ili se koriste oslabljena mesta koja se izbijaju pri provlačenju kablova.Raspored otvora za uvođenje kablova priključaka:

za Tip 1: jedan otvor na gornjoj stranici kućišta;
za Tip 2 i Tip 3: jedan otvor na gornjoj stranici kućišta i po jedan na bočnim stranicama;
za dvojnu KPK: dva otvora na gornjoj stranici kućišta i po jedan na bočnim stranicama.

Vrata KPK treba da imaju šarke ili hvataljke od kvalitetnog nerđajućeg materijala.Vrata KPK treba svojim ivicama da pokrivaju izolučene ivice kućišta,radi dobrog zatvaranja i sprečavanja prodora stranih čvrstih tela(čestica) i prskajuće vode,stepen zaštite električne opreme ostvaren pomoću zaštitnih kućišta najmanje IP 44 (JUS IEC 529).

Na spoljašnju stranu vrata treba da bude utisnuta slomljena strelica crvene boje,oznaka nadležne elektrodistribucije i znak ako kućište i vrata KPK zadovoljavaju zahteve za potpunu izolaciju(zaštitno izolovanje,JUS N.B2.741).

Pored toga,na vrata KPK za "protivpožarni priključak" dijagonalno se postavlja traka crvene boje širine 5 cm sa tekstom:"protivpožarni priključak".Tekst je ispisan crnim slovima.

Na unutrašnju stranu vrata treba da bude utisnuta oznaka (naziv) proizvođača KPK,nazivni napon mreže i naznačena struja postolja NV osigurača.

Vrata KPK se zaključavaju pomoću trouglaste bravice izrađene od nerđajućeg čelika i osigurane od ispadanja,dimenzije stranice trougla 7mm,ili pomoću tipske brave elektrodistribucije.KPK većih dimenzija može da ima dve trouglaste bravice.

MATERIJAL I NAČIN IZRADE:

Kućište i vrata KPK se izrađuju od hladno valjanog lima debljine 1,5mm koji ima potrebnu mehaničku čvrstoću.Antikorozivna zaštita se izvodi plastificarenjem kućišta i vrata KPK poliester prahom za plastifikaciju.Na otvorima za ulaz kablova postavljene su gumene uvodnice.Spojena mesta metalnog kućišta i vrat izvedena su tako da predstavljaju elektro provodnu celinu.Zavareni su i zavrtnji za veze uzemljenja.

IZGLED KPK I RASPORED ELEMENATA:

Na slici su dati primeri izvođenja KPK:

Tabela približnih dimenzija usvojenih tipova KPK: - mere su date u (mm)

A B C D E F
Tip 1:KPK 3x125/50 275 350 130 160 100 160
Tip 2:KPK 3x250/95 400 450 150 160 150 270
Tip 3:KPK 3x250/150 400 600 150 270 300 270

1 otvor za uvod unutrašnjeg priključka;2 otvor za uvod unutrašnjeg priključka (samo za Tip 2 i Tip 3);3 postolja NV osigurača sa "NEPOS" stezaljkama;4 zaštitna stezaljka(samo kod metalne KPK);5 bravica za zaključavanje;6 dovodni energetski kabl("ulaz-izlaz");7 most kod primene TN-C sistema za KPK;8 montažna noseća ploča.